ส่งงานวิจัย
ลืมรหัสผ่าน
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

     สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 โดยจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งถือว่าเป็นวิทยาลัยโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนแห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด

     วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แยกตัวออกจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้งในส่วนของการบริหารและการจัดการเรียนการสอน โดยปีการศึกษา 2557 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการบริหารจัดการเครือข่ายร้านอาหาร สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง และ GLOBAL SUPPLY CHAIN MANGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM) หลักสูตรระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์เชิงยุทธ

Scroll to Top